Положення про Раду метрологів

СХВАЛЕНО

на зборах метрологічної громадськості

Сумської області в рамках проведення

науково-технічного семінару "Нове

законодавство в галузі метрології"

Протокол зборів від 16.03.2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду метрологів Сумської області

          1 Загальні положення

          1.1 Рада метрологів Сумської області (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, що створюється при державному підприємстві "Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (далі - ДП "Сумистандартметрологія") для розгляду основних питань, які спрямовані на забезпечення єдності вимірювань, а також для вирішення актуальних питань метрологічної діяльності в регіоні.

          1.2 За організаційно-правовою формою Рада відноситься до громадських саморегулівних організацій, які здійснюють професійне самоврядування без статусу юридичної особи.

    1.3 Рада створюється на принципах добровільності, самоврядності, незалежності, відсутності економічного інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності у своїй діяльності.

          1.4 У своїй діяльності Рада керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади України, розпорядженнями місцевих органів державного управління та рішеннями місцевих органів самоврядування, нормативними документами з метрології, а також цим Положенням.

          1.5 До складу Ради входять провідні фахівці ДП "Сумистандартметрологія", керівники і фахівці з метрології підприємств та організацій, що знаходяться які здійснюють свою діяльність на території Сумської області України.

          Персональний склад Ради додається (додаток А)

          1.6 Рішення Ради є пріоритетними при підготовці ДП "Сумистандартметрологія" проектів наказів, розпоряджень, заходів, програм, листів, нормативних документів з метрології стосовно забезпечення єдності вимірювань в Сумській області.

          1.7 Зміни або доповнення до Положення про Раду розглядаються на засіданнях Ради та їх прийняття затверджується відкритим голосуванням.

          2 Основні завдання та повноваження Ради

          2.1 Формування та реалізація єдиної технічної політики стосовно забезпечення єдності вимірювань в Сумській області.

          2.2 Розгляд перспективних концептуальних питань функціонування і розвитку метрологічної системи в Сумській області та визначення шляхів найбільш ефективного використання наукових і технічних досягнень у галузі метрології з метою підготовки рекомендацій керівництву щодо розробки відповідних проектів наказів, розпоряджень, заходів, програм, листів, нормативних документів з метрології стосовно забезпечення єдності вимірювань в Сумській області.

          2.3 Розгляд питань щодо розширення застосування метрологічних норм та правил з метою забезпечення відповідного технічного рівня продукції, що виробляється та послуг, що надаються на підприємствах і в організаціях, що знаходяться на території провадять свою діяльність в Сумській області.

          2.4 Моніторинг, аналіз та оцінка стану вимірювань в Сумській області, підготовка пропозицій щодо його поліпшення.

          2.5 Моніторинг, аналіз та оцінка стану нормативної бази у сфері метрології в Сумській області, підготовка пропозицій щодо його поліпшення.

          3 Організація роботи Ради

          3.1 Рада створюється на установчих зборах метрологічної громадськості Сумської області

          3.2 Раду очолює голова, а у разі його відсутності, заступник голови, які обираються на першому засіданні Ради.

          3.3 Із складу членів Ради призначається секретар, як правило представник ДП "Сумистандартметрологія", на якого покладається відповідальність за підготовку і оформлення робочих документів та координацію діяльності Ради.

          3.4 Склад Ради переглядається на щорічних зборах метрологічної громадськості Сумської області після звіту Голови про діяльність за попередній рік.

          3.5 Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в термін, визначений на попередньому засіданні Ради, але не менше двох разів на рік.

          3.6 Позачергові засідання Ради проводяться за ініціативою голови Ради або при виникненні питань, які потребують невідкладного вирішення.

          3.7 Засідання Ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

          3.8 Розгляд питань, зазначених у розділі 2 цього Положення, здійснюється безпосередньо на засіданнях Ради.

          3.9 Засідання Ради обов'язково розпочинається інформацією про хід виконання рішень попереднього засідання Ради.

          3.10 У засіданні Ради, як правило, беруть участь обрані члени Ради, а за їх відсутності - інші фахівці, яким член Ради делегував свої повноваження на конкретне засідання. Відсутній на засіданні член Ради має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі і направити на розгляд Ради. З метою більшої ефективності проведення заходів, участь в засідання Ради окремих її членів може відбуватися в on-line режимі.

          3.11 Члени Ради надсилають свої пропозиції до порядку денного засідання Ради не пізніше, ніж на десять днів до початку засідання Ради.

          3.12 Питання, які внесені членами Ради для обговорення на засіданні Ради, готують доповідачі та письмово вносять пропозиції до проекту протоколу засідання Ради.

          3.13 При виникненні питань невідкладного характеру голова Ради має право позачергово вносити їх до порядку денного.

          3.14 При необхідності, при розгляді специфічних або особливо важливих питань, на засідання Ради можуть бути запрошені фахівці підприємств та організацій області, що не входять до її складу.

          3.15 Список фахівців, запрошених на засідання Ради, погоджується з головою Ради не пізніше ніж за десять днів до початку засідання.

          3.16 Засідання Ради, в залежності від характеру і значущості питань, можуть проводиться у формі пленарних, виїзних засідань, on-line конференцій тощо.

          4 Прийняття рішень та контроль за їх виконанням

          4.1 Рішення приймається відкритим голосуванням та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Ради. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти", вирішальним є голос голови Ради.

          4.2 Проголосовані рішення Ради оформлюються протоколом.

          4.3 Протоколи та інша інформація, що стосується діяльності Ради, доводяться до відома членів Ради та всіх причетних шляхом розсилання матеріалів протягом десяти днів після проведення засідання Ради. Рішення Ради також оприлюднюються на офіційному сайті "ДП "Сумистандартметрологія", на спеціальній сторінці Ради.

          4.4 Оригінали протоколів засідань та інших документів Ради зберігаються у секретаря протягом 5 років.

          4.5 Контроль виконання рішень Ради покладається на ДП "Сумистандартметрологія" а також, за дорученням голови Ради, може здійснюватись членами Ради на місцях.

Розробник:

Заступник генерального директора з метрології,

стандартизації та наукової діяльності

ДП Сумистандартметрологія", к.т.н. В.М. Одноралов