ДЕКЛАРУВАННЯ у 2020 році

З 1 січня 2020 року почався черговий етап подання щорічних електронних декларацій шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції ( далі – НАЗК). Суб’єкти декларування, до яких відносяться посадові особи юридичної особи публічного права (підпункт «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), повинні також в термін до                     01 квітня 2020 року подати декларації з інформацією про свій фінансовий стан та іншу, передбачену Законом, інформацію за звітний період ( за 2019 рік).

Декларування у 2020 році має свої особливості, пов’язані з набранням чинності Закону України   від 02.10.2019 року № 140 – ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», відповідно до якого, рішенням НАЗК від 10 червня 2016 року № 3 (у редакції наказу НАЗК від 12 грудня 2019 року № 168/19), внесені зміни до форми декларації та інформації, що потрібно до неї ввести.

У щорічній декларації зазначається інформація щодо володіння об’єктом декларування станом на 31 грудня 2019 року, або якщо об’єкт декларування перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї не менше половини днів протягом звітного періоду.

Суб’єктам декларування варто звернути увагу також на наступне:

1.  У розділі 2.1. Інформація про суб’єкта декларування та у розділі 2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування   при заповненні декларації необхідно зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі ( далі - УНЗР) та вказати відповідно УНЗР членів сім’ї. УНЗР суб’єкта декларування та членів його сім’ї, який представлений двома послідовностями з восьми (рік, місяць та день народження) та п’яти цифр (унікальний набір), розділених текстовим символом «-». (такі зміни до статті 46 Закону про запобігання корупції набули чинності 18 жовтня 2019 року).

Для внесення інформації до Реєстру за власним бажанням можна звернутись до територіального органу/територіального підрозділу розпорядника Реєстру - Державна міграційна служба, за зареєстрованим місцем проживання.

УНЗР зазначається у паспорті громадянина України для виїзду за кордон (біометричному) — Запис №/Record № або в паспорті громадянина України (ID-картка) — Запис №/Record №..

У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР передбачається можливість обрання суб’єктом декларування відповідного значення цього поля.

Правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру визначаються Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а Порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 р. № 784.

2. Крім УНЗР, в інформації про себе, суб’єкт декларування також повинен вказати чи належить він до   національних публічних діячів, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню».

Отримати доступ до Відкритого Реєстру Національних Публічних Діячів України можна за адресою :http://pep.org.ua/uk/.

3. Слід звернути увагу на заповнення розділу 2.2 Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування. До членів сім’ї, про які суб’єкт декларування зазначатиме у цьому розділі декларації, належать такі особи:

— особи, які перебувають у шлюбі (незалежно, проживають вони разом чи ні), та діти суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття (незалежно, проживають вони разом із суб’єктом декларування чи ні);

— особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі (тобто особи, які перебувають у цивільному шлюбі);

інші особи, якщо вони з декларантом: спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки сімейного характеру (виконання цих умов одночасне). Увага! Членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації(тобто 2019 року).

4. В розділ 9 декларації необхідно додатково вносити інформацію про наявні трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї. Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», «траст» вживаються у значеннях наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню».

5. Розділ 10 декларації «Нематеріальні активи» для суб’єктадекларування доповнено повідомленням інформації про наявні у нього або членів сім’ї такий вид активу, як криптовалюту, її кількість, дату виникнення права на цей вид нематеріального активу та інше.

6. Форма декларації доповнено розділом 12.1. «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб’єкта декларування або членів його сім’ї» , в якому   за 2019 рік також необхідно буде зазначати відомості про:

банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунка, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунка, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки), осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Відомості про фінансову чи банківську установу зазначаються незалежно від фактичного зберігання у сейфі майна станом на 31 грудня звітного періоду у разі, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї на кінець звітного періоду або протягом 183 календарних днів звітного року мав чи має доступ до такого сейфу.

Завершення строку дії банківської карти не тягне за собою автоматичне закриття банківського рахунка. Тому відомості про такий рахунок необхідно також зазначити у цьому розділі декларації.

7. У деяких розділах декларації зустрічаються порогові суми, кратні розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМ), встановленого на 1 січня звітного року: 5 ПМ, 50 ПМ та 100 ПМ. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» на 1 січня 2019 року ПМ становив 1 921 гривню. Відповідно:

5 ПМ — 9 605 грн. :

- розділ 11. Доходи, у тому числі подарунки. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує 9 605 грн., для подарунків у вигляді грошових коштів — якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 9 605 грн.;

50 ПМ — 96 050 грн.:

розділ 12. Грошові активи. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи       (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 96 050 грн.;

розділі 13. Фінансові зобов’язання. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, та дату виникнення зобов’язання) зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 96 050 грн.;

розділі 14. Видатки та правочини суб’єкта декларування. Відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, зазначені у розділах 3-12 цієї декларації, вносяться у декларацію лише у разі, якщо розмір відповідного видатку у звітному періоді (тобто у 2019 році) перевищував 95 050 грн.;

100 ПМ — 192 100 грн.:

розділ 5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів). У цьому розділі зазначається цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 192 100 грн., що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають: дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування.

Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо). Слід звернути увагу, що у цьому розділі не декларуються цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські метали).

            Більш детальна інформація щодо декларування на офіційному веб-сайті НАЗК у розділі «Декларування» https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/Радимо скористатись рекомендаціями щодо роботи з Реєстром та роз’ясненнями щодо заповнення форми е-декларації або ж відповідями на найчастіші запитання:https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/najchastishi-zapytannya/.

Антикорупційні новини

НАЗК ПУБЛІКУЄ ПРОЕКТ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ: ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ ДОКУМЕНТУ

13-07-2020

НАЗК ПУБЛІКУЄ ПРОЕКТ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ: ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ ДОКУМЕНТУ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало проект Антикорупційної стратегії. Документ доступний на сайті НАЗК за посиланням: https://bit.ly/3eu5car. «Антикорупційна стратегія – це документ, який допомагає забезпечити командну роботу всіх органів влади для подолання корупції. За умов її виконання ми зможемо протидіяти...

Детальніше

НАЗК РОЗ’ЯСНИЛО, ЯК ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

30-03-2020

НАЗК РОЗ’ЯСНИЛО, ЯК ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЇ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

       19 березня в газеті Верховної Ради «Голос України» оприлюднено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”» № 524-ІХ. Документ набрав чинності 20 березня.        Закон...

Детальніше

УВАГА! СУБЄКТАМ ДЕКЛАРУВАННЯ

03-03-2020

УВАГА! СУБЄКТАМ ДЕКЛАРУВАННЯ

13 лютого 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції на офіційному сайті розмістило Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю. Позиція з актуальних питань, а також щодо змін, внесених Законом   № 140-IX...

Детальніше

ДЕКЛАРУВАННЯ у 2020 році

31-01-2020

ДЕКЛАРУВАННЯ у 2020 році

З 1 січня 2020 року почався черговий етап подання щорічних електронних декларацій шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції ( далі – НАЗК). Суб’єкти декларування, до яких відносяться посадові особи юридичної особи публічного права (підпункт «а»...

Детальніше

Про зміни до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції

22-01-2020

Про зміни до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції

Набирав чинності з 1 січня 2020 року  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» від 17 жовтня 2019 р. № 198 ( далі - Закон), який деталізував правовий статус викривачів, що існував раніше...

Детальніше

Зміни в антикорупційному законодавстві, які потрібно враховувати при запобіганні конфлікту інтересів, для вимог фінансового контролю та в обмеженні щодо спільної роботи близьких осіб

03-12-2019

Зміни  в антикорупційному  законодавстві, які потрібно враховувати при запобіганні конфлікту інтересів, для вимог фінансового контролю та в обмеженні щодо спільної роботи близьких осіб

18 жовтня 2019 року набрав чинності закон України № 140- IX « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», яким внесені зміни до Закону України «Про запобігання корупції», щодо розширення кола близьких...

Детальніше

Для посадових осіб ДП «Сумистандартметрологія»

10-07-2019

Для посадових осіб ДП «Сумистандартметрологія»

Актуально про «дозволені» подарунки З 1 липня 2019 року змінився прожитковий мінімум для працездатних осіб і наразі становить 2007 гривень (стаття 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»). Згідно із положеннями частини другої статті 23 Закону України «Про запобігання...

Детальніше

До уваги суб'єктів декларування!

05-02-2019

До уваги суб'єктів декларування!

До закінчення чергового етапу е-декларування залишилося 55 днів!  на сайті НАЗК розміщені: Рекомендації до чергового етапу електронного декларування Відповіді на поширені запитання при роботі з Реєстром Рекомендації при роботі з Реєстром Пам'ятка декларанту Текстові роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій Відео-роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій Он-лайн курс "Декларуй доброчесно...

Детальніше